Warframe ゲーム攻略メモ

【Warframe】フレームアビリティ増強MODとシンジケート表の一覧

投稿日:

Warframeのフレームアビリティ増強MODを交換できるシンジケート一覧を作ってみました

探したけど無かったんだ…

・地位が一番上であれば、全て25000ポイントで交換できる
・所属していないシンジケートの提供物はトレードで入手するのが一般的
(交換やプラチナ取引)

スティール
メリディアン
アービターズ
オブ
ヘクシス
セファロン
スーダ
ペリン
シークエンス
レッドベール ニューロカ
A ASH
Shuriken o o
Smoke Screen o o
Teleport o o
Blade Storm o o
ATRAS
Landslide o o
Tectonics o o
Petrify o o
Rumblers o o
B BANSHEE
Sonic Boom o o
Sonar o o
Silence o o
Sound Quake o o
C CHROMA
Spectral Scream o o
Elemental Ward o o
Vex Armor o o
Effigy o o
E EMBER
Fireball o o
Accelerant o o
Fire Blast o o
World On Fire o o
EQUINOX
Metamorphosis o o
Rest & Rage o o
Pacify & Provoke o o
Mend & Maim
EXCALIBUR
Slash Dash o o
Radial Blind o o
Radial Javelin o o
Exalted Blade o o
F FROST
Freeze o o
Ice Wave o o
Snow Globe o o
Avalanche o o
G GARA
Shattered Lash
Splinter Storm
Spectrorage
Mass Vitrify
H HARROW
Condemn
Penance
Thurible
Covenant o o
HYDROID
Tempest Barrage o o
Tidal Surge o o
Undertow o o
Tentacle Swarm o o
I INAROS
Desiccation
Devour
Sandstorm o o
Scarab Swarm o o
IVARA
Quiver
Navigator o o
Prowl o o
Artemis Bow
L LIMBO
Banish o o
Statsis
Rift Surge o o
Cataclysm o o
LOKI
Decoy o o
Invisibility o o
Switch Teleport o o
Radial Disarm o o
M MAG
Pull o o
Magnetize o o
Polarize o o
Crush o o
MESA
Ballistic Battery o o
Shooting Gallery o o
Shatter Shield o o
Peacemaker
MIRAGE
Hall of Mirrors o o
Sleight of hand o o
Eclipse o o
Prism
N NEKROS
Soul Punch o o
Terrify o o
Desecrate o o
Shadows of the Dead o o
NEZHA
Fire Walker o o
Blazing Chakram
Warding Halo o o
Divine Spears
NIDUS
Virulence
Larva o o
Parasitic Link
Ravenous
NOVA
Null Star o o
Antimatter Drop o o
Worm Hole o o
Molecular Prime
NYX
Mind Control o o
Psychic Bolts o o
Chaos o o
Absorb o o
O OBERON
Smite o o
Hallowed Ground o o
Renewal o o
Reckoning o o
OCTAVIA
Mallet
Resonator
Metronome
Amp
R RHINO
Rhino Charge o o
Iron SKin o o
Roar o o
Rhino Stomp o o
S SARYN
Spore o o
Molt o o
Toxic Lash o o
Miasma
T TITANIA
Spellbind
Tribute
Lantern o o
Razor wing o o
TRINITY
Well Of Life o o
Energy Vampire o o
Link o o
Blessing
V VALKYR
Rip Line o o
Warcry o o
Paralysiss o o
Hysteria o o
VAUBAN
Tesla o o
Minelayer
Bastille o o
Vortex o o
VOLT
Shock o o
Speed o o
Electric Shield o o
Discharge o o
W WUKONG
Iron Jab o o
Defy
Coud Walker
Primal Fury o o
Z ZEPHYR
Tail Wind o o
Airburst
Turbulence o o
Tornado o o

一言

攻撃重視、防御重視とか
1アビリティに複数の増強が
選べるようになればいいのになー
と思ってます

お願い

間違いや新情報などあれば
ツイッターやお問い合わせに一言貰えると助かります

-Warframe, ゲーム攻略メモ
-

Copyright© エンブレムADP ゲーム攻略メモ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.